Ai là chủ sở hữu các trường Đại học tại Việt Nam [05/08/2014]

Nếu xem Đại học là công ty (mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận), thì không nên có sinh viên tham gia vào Hội đồng trường. Ngược lại, nếu trường Đại học muốn hướng đến xã hội nhiều hơn, thì nên có sinh viên tham gia vào HĐT. Dân chủ căn bản cũng chỉ là tạo điều kiện (tự do) để có thêm nhiều góc nhìn phải tính đến khi ra quyết định.