Tọa đàm “Câu chuyện vô hình và đảo” – Sự trỗi dậy của con người cá nhân [13/09/2014]

Con người càng có khoảng cách với thực tại, biết tự tách xa ra để nhìn được rộng lớn, biết cách phê phán thực tại bao nhiêu, thì càng hiểu nó bấy nhiêu. Sự trỗi dậy của con người cá nhân là quá trình trở thành con người phản tỉnh, dám làm, dám loại bỏ con người, giá trị cũ […]