Giáo dục Pháp: Triết lý và Hệ thống (10/05/2015)

Việt Nam cần học hỏi từ người Pháp 2 điểm: (1) cần có một triết lý giáo dục đúng đắn, (2) tính linh hoạt khi vận hành hệ thống quản lý.[…]