13. Câu chuyện vô hình và đảo – Sự trỗi dậy của con người cá nhân (13/09/2014)