05. Chuyến tham quan “Một thoáng Việt Nam” (24/05/2014)