02. Chiếu phim “Kế hoạch đào thải non sản phẩm” (30/03/2014)