Giảng dạy Phương pháp luận Nghiên cứu Khoa học: Chúng ta sai từ đâu (20/07/2014)

Đừng cố gắng chắp vá một “con thuyền đắm” khi nó đã được thiết kế để bị đắm. Thế giới cần sự đa dạng về quan điểm, không một đại tự sự nào có thể nhìn nhận thế giới một cách tổng thể. Người nghiên cứu phải chấp nhận sự đa dạng về Methodology đối với những ngành khác nhau.[…]