11. Ai là chủ sở hữu các trường Đại học tại Việt Nam (05/08/2014)