07. Chiếu phim và tranh biện “Cây trồng biến đổi gen” (08/06/2014)